ชูศูนย์โรคจากการทำงาน เพื่อดูแลสุขภาพแรงงานไทย

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ตั้งคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และโครงการศูนย์โรคจากการทำงาน เพื่อดูแลสุขภาพผู้ใช้แรงงานและประชาชนในวัยทำงาน ยึดหลัก ความถูกต้อง แม่นยำ แรงงานสุขภาพดี นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคที่เกิดจากการทำงาน เป็นโรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน

ซึ่งมีสาเหตุโดยตรงหรือทางอ้อมจากการทำงานที่สัมผัสกับสิ่งคุกคามหรือสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม โดยอาการเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน หลังเลิกงาน หรือภายหลังที่ออกจากงานไปแล้ว โดยมีสาเหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน เช่น จากการสัมผัสสารเคมีโดยตรง แต่สารเคมีหรือวิธีการทำงานนั้นๆ ทำให้โรคที่เป็นอยู่เดิมกำเริบขึ้น ดังนั้น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ จึงได้เปิดคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นคลินิกในโครงการศูนย์โรคจากการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีคลินิกสำหรับการวินิจฉัยและรักษารวมทั้งสามารถค้นหาสาเหตุของโรคในสถานที่ทำงาน คลินิกอาชีวเวชศาสตร์และโครงการศูนย์โรคจากการทำงาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เป็นคลินิกอาชีวเวชศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีหน้าที่ บทบาท และ ภารกิจ ดังนี้ 1.การตรวจวินิจฉัยโรคจากการทำงานและโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาซึ่งมี ครบทุกสาขาในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
2.แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัยที่มีเป็นจำนวนมากจะช่วยในการสืบค้นว่า โรคที่เป็นอยู่ นั้นมีสาเหตุมาจากการทำงานหรือไม่ โดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย สืบค้นในสถานที่ทำงาน
3.แพทย์และพยาบาลในโครงการศูนย์ โรคจากการทำงานยังทำหน้าที่ให้ คำแนะนำแก่เจ้าของสถานประกอบการและผู้ป่วยในการปฏิบัติตัวในการทำงานโดยให้คำแนะนำว่าสามารถกลับไปทำงานเดิมได้หรือไม่ นอกจากนี้และยังเข้าไปสำรวจสถานที่ทำงานเพื่อประโยชน์ด้านการป้องกัน โดยการค้นหาเพื่อนร่วมงานที่ อาจยังไม่มีอาการแต่เป็นโรคด้วย
4.บริการอื่นๆของคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ยังให้บริการในการสำรวจสถานที่ประกอบการ ค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและจัดการตรวจร่างกายตามความเสี่ยงรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้แก่สถานประกอบการอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth